Regulamin Konkursu – HACK IT BB 2018 (dalej „Regulamin”)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywać się będzie konkurs pod nazwą HACK IT BB 2018 (dalej „Konkurs”).

2. W ramach Konkursu organizowane jest wydarzenie, którego przebieg dzieli się na część wstępną Konkursu (weryfikacja listy obecności, wprowadzenie Uczestników, formowanie zespołów), właściwy Konkurs (czas tworzenia prac konkursowych) oraz część końcowa (ogłoszenie wyników).

3. Konkurs organizowany przez Fundację Startup Podbeskidzie z siedzibą w Bielsku-Białej, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000709876, nr NIP 5472190111 (dalej „Organizator”).

4. Nagrody finansowane są z dotacji, jaką Organizator uzyskał w ramach zadania publicznego ze środków Urzędu Miasta Bielska-Białej.

5. Partnerami Konkursu jest miasto Bielsko-Biała, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Koło Informatyczne RESET, RedakcjaBB, Da Vinci Studio (dalej „Partnerzy”).

6. Konkurs organizowany jest w dniu 29 listopada 2018 roku, na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała).

7. Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięskich Zespołów, które w jego czasie dostarczą najciekawsze rozwiązanie według kryteriów określonych przez Organizatora w dniu Konkursu.

8. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

9. Konkurs nie jest żadnym rodzajem gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym loterią fantową ani promocyjną), ani też zakładem wzajemnym, których zasady organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 t.j. z dnia 2016.04.08).

10. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02).

11. Konkurs jest organizowany i prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Regulamin Konkursu będzie dostępny na terenie prowadzenia Konkursu oraz na stronie internetowej pod adresem www.codeinbb.com.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIU

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny, bezpłatny i otwarty.

2. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie oraz wykonają zadanie konkursowe (dalej „Uczestnik”).

3. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, bez względu na jej obywatelstwo i miejsce zamieszkania, która uczestniczyła w projekcie CodeInBB.

4. Uczestnikiem Konkursu może być również osoba niepełnoletnia, która uczestniczyła w projekcie CodeInBB, która przedstawi Organizatorowi pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Zgoda przedstawiciela ustawowego powinna być przedstawiona najpóźniej do chwili zakończenia Konkursu.

5. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą spełnienia następujących czynności:

 • zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptowanie jego założeń;
 • przesłanie przez Uczestnika indywidualnego zgłoszenia do Konkursu w formie wiadomości e-mail na adres Organizatora lub poprzez komunikator Messanger na grupie projektu CodeInBB
 • zaakceptowanie zgłoszenia przez Organizatora (drogą mailową lub na komunikatorze) i wpisanie na listę Uczestników Konkursu.

6. Zakwalifikowani Uczestnicy rejestrują swój udział wpisując się na listę obecności w dniu Konkursu, po okazaniu dokumentu tożsamości wraz z akceptacją zgłoszenia określoną w ust. 5 c) powyżej.

7. Informację o rozpoczęciu naboru Uczestników Organizator upowszechnia za pomocą własnych kanałów promocji (strony www, media społecznościowe, mailing do zainteresowanych osób i instytucji itp.).

8. Liczba miejsc dla Uczestników jest ograniczona i wynosi 40 osób. O dopuszczeniu do udziału w Konkursie decyduje kolejność zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem formularza rejestracyjnego określonego w ust. 5 b) powyżej.

9. W Konkursie nie mogą brać udziału:

 • osoby zatrudnione przez Organizatora, tak w ramach stosunku pracy jak na podstawie umów cywilnoprawnych, członkowie organów i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów osobowo czy kapitałowo powiązanych z Organizatorem;
 • osoby zatrudnione przez Sponsorów, tak w ramach stosunku pracy jak na podstawie umów cywilnoprawnych, członkowie organów i przedstawiciele Sponsorów oraz innych podmiotów osobowo czy kapitałowo powiązanych ze Sponsorami;
 • osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym Członkowie Komisji Konkursowej;
 • małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający osób wymienionych w lit. a), b) i c) powyżej.

 

III. ZASADY, PRZEBIEG I WARUNKI KONKURSU

1. Konkurs odbywać się będzie od godziny 08:00 dnia 29 listopada 2018 roku do godziny 17:00 dnia 29 listopada 2018 roku.

2. W Konkursie biorą udział Zespoły złożone z minimalnie 2 do maksymalnie 5 Uczestników (dalej „Zespół”). Każdy członek Zespołu musi spełniać wymagania dla Uczestnika określone w niniejszym Regulaminie.

3. Uczestnikom przysługuje prawo do samodzielnego tworzenia i dołączania do Zespołów. Formowanie Zespołów obywa się w dniu Konkursu.

4. W przypadku nieutworzenia lub nieprzystąpienia do Zespołu przez pojedynczych Uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia ich w Zespoły lub dołączania do zgłoszonych Zespołów w porozumieniu z członkami Zespołów.

5. Każdy Zespół traktowany jest w ten sam sposób, niezależnie od liczby Uczestników do niego należących.

6. Każdy Uczestnik może być członkiem tylko jednego Zespołu.

7. Organizator w trakcie Konkursu zapewni:

 • miejsce w którym odbędzie się Konkurs wraz z przestrzenią do wykonania Projektu;
 • dostęp do Internetu za pomocą zabezpieczonej sieci bezprzewodowej W-LAN oraz sieci przewodowej - Organizator szczegółowo wskazuje salki, porty i gniazdka, z których mogą korzystać Uczestnicy;
 • zasilanie elektryczne;
 • wsparcie merytoryczne Mentorów posiadających adekwatne kompetencje i kwalifikacje; w szczególności z zakresu architektury i tworzenia aplikacji, jak również środowisk programistycznych;
 • miejsce do odpoczynku w postaci wydzielonej przestrzeni;
 • stoły i krzesła dla Uczestników;
 • wyżywienie i napoje w ograniczonym zakresie;
 • dostęp do wszelkich informacji organizacyjnych w trakcie trwania Konkursu.

8. W pozostałym zakresie Uczestnicy zobowiązani są korzystać z własnych zasobów, w szczególności sprzętu, oprogramowania i innych niezbędnych narzędzi.

9. Wszelkie informacje, dane oraz systemy i programy komputerowe udostępniane przez Organizatora nie mogą być użyte do celów innych niż udział w Konkursie, jak również do działań na szkodę innych podmiotów, w tym innych Uczestników Konkursu.

10. Uczestnikowi wolno korzystać z innych źródeł powszechnie dostępnych, pod warunkiem korzystania z nich w sposób zgodny z prawem oraz podania źródła danych w ramach zgłaszanej do oceny Projektu.

11. Wykorzystanie w Projekcie informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j. z dnia 2016.10.26) w celu jej dalszego wykorzystania następuje bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie, przy czym Organizator nakłada na Uczestników Konkursu konieczność zastosowania się do zasad określonych w ww. ustawie oraz zobowiązuje Uczestników do:

 • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego,
 • poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

12. Organizator zastrzega, że udostępnione w związku z Konkursem dane są przygotowane na zasadach testowych i nie gwarantuje ich aktualności i jakości przy czym okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ocenę Projektu

 

IV. WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ PROJEKT

1. Celem Konkursu jest stworzenie przez Zespół propozycji rozwiązania problemu (w formie prototypu aplikacji, dopracowanego bussines model canvas, innowacyjnej koncepcji, przygotowanie prototypu lub zaprojektowanie rozwiązania, produktu lub usługi) odpowiadającej tematyce przewodniej oraz szczegółowym kryteriom wskazanym przez Organizatora w dniu Konkursu (dalej „Projekt”). Czas pracy nad Projektami kończy się równo o g. 17.00.

2. Projekt stanowi wykonanie utworu w rozumieniu w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05).

3. Zgłoszony do Konkursu Projekt musi być zgodny z kryteriami wskazanymi przez Organizatora oraz bazować na pracy własnej Uczestników Konkursu.

4. Organizator nie wprowadza żadnych ograniczeń w zakresie korzystania z gotowych, open source’owych bibliotek grafik (dalej „Biblioteki”) oraz narzędzi dostępnych dla każdego, o ile ich wykorzystanie nie narusza obowiązujących przepisów prawa.

5. Uczestnicy mają pełną dowolność wyboru technologii, w których będą tworzyli Projekt.

6. Uczestnicy tworzą Projekty od podstaw w czasie trwania Konkursu. W ramach danego Projektu niedozwolone jest przygotowywanie fragmentów kodu przed Konkursem, z wyłączeniem Bibliotek.

7. Jeśli Uczestnik lub Zespół używa do stworzenia Projektu bibliotek, których eksploatacja wiąże się z koniecznością uzyskania stosownej licencji lub uiszczenia jakiejkolwiek opłaty warunkującej możliwość skorzystania, Uczestnik lub Zespół zobowiązani są do dokonania czynności określonych powyżej we własnym zakresie i poinformowania Organizatora o fakcie skorzystania z tego rodzaju bibliotek podając jednocześnie dane licencjodawcy.

8. Zakazane jest dostarczenie Projektu:

 • o charakterze bezprawnym, a w szczególności takiego, którego wykorzystanie narusza prawa osób trzecich (w tym poprzez wykorzystanie w pracach danych lub bibliotek programistycznych osób trzecich niezgodnie z licencjami);
 • zawierającego wulgaryzmy, treści obraźliwe lub sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub prezentującego zachowania niebezpieczne;
 • zawierającego nawoływania do przemocy lub nietolerancji.

9. Jeśli Zespół zostanie zakwalifikowany do puli zwycięskich Zespołów, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy cały kod aplikacji (z wyłączeniem Bibliotek) został stworzony w ramach Konkursu.

10. Dokładne godziny rozpoczęcia etapu tworzenia Projektu są podawane przez Organizatora tuż po rozpoczęciu Konkursu, tj. po godzinie 08:00 w dniu 29 listopada 2018 roku.

11. Po ukończeniu pracy Zespół jest zobowiązany do zgłoszenia ukończonego Projektu oraz przedstawienia go Komisji Konkursowej zgodnie z kolejnością zgłoszeń przez dany zespół. Czas na prezentację Projektu przed Uczestnikami oraz Komisją Konkursową wynosi 5 minut dla każdego Zespołu.

 

V. KOMISJA KONKURSOWA I KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru zwycięskich Zespołów w Konkursie (dalej „Laureat”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”) w skład której wejdą przedstawiciele podmiotów:

 • Fundacja Startup Podbeskidzie;
 • Koło Informatyczne Reset,
 • Da Vinci Studio;
 • eDrone;
 • Kreacja Copywriting (dalej „Członkowie Komisji Konkursowej”).

2. Członkowie Komisji Konkursowej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza, który sporządzi pisemny protokół z przebiegu prowadzonych działań Komisji Konkursowej.

3. Komisja Konkursowa dokona wyboru trzech zwycięskich Zespołów. Za każde miejsce przysługuje jedna nagroda.

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie, a Projekty oceniane będą według szczegółowych kryteriów przedstawionych przez Organizatora w dniu Konkursu.

5. W przypadku, gdy dwa lub więcej Projektów otrzymają równą ocenę końcową, decyduje głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

6. Komisja zastrzega sobie prawo do różnego nagradzania Prac Konkursowych o tej samej lub podobnej treści oraz oceny Prac Konkursowych według swojego wyłącznego uznania.

7. Nagrody są przyznawane za zdobycie I miejsca, II miejsca i III miejsca. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do niewyłonienia żadnych Laureatów jeśli uzna, że żaden z Projektów biorących udział w Konkursie nie spełnia, bądź nie spełnia w dostatecznym stopniu kryteriów wskazanych przez Organizatora w dniu Konkursu.

8. Ocena Projektów nastąpi niezwłocznie po zakończeniu Konkursu, tj. po godzinie 17. Wszystkie Projekty, zarówno te które zostaną na chwilę zakończenia Konkursu skończone, jak i te które nie zostaną ukończone, będą ocenianie według następujących kryteriów:

 • właściwe zidentyfikowanie problemu,  
 • innowacyjne podejście do rozwiązania problemu,
 • realność zaproponowanego rozwiązania,
 • sprawdzenie dostępnych elementów składowych i technologii umożliwiających realizację usprawnienia/projektu,
 • kompletność przygotowania rozwiązania w formie prototypu.

9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone poza zakończeniu Konkursu, po posiedzeniu Komisji Konkursowej, a także opublikowane na stronie www.codeinbb.com 1

0. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do nagrody.

11. Funkcje pomocnicze w trakcie trwania Konkursu w zakresie wsparcia Zespołów startujących w Konkursie, udzielania porad oraz odpowiedzi na pytania Uczestników pełni mentor (dalej „Mentor”).

12. Mentorem jest osoba specjalizująca się w określonym aspekcie tworzenia aplikacji, środowiskach, w których są wytwarzane, zarządzaniu projektami, UX lub innych przydatnych we wspomnianym procesie. 

13. Wybór Mentorów należy wyłącznie do Organizatora.

 

VI. NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są:

 • nagroda I stopnia, w postaci nagród rzeczowych o wartości nagrody 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych);
 • nagroda II stopnia, w postaci nagród rzeczowych o wartości nagrody 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych);

2. nagroda III stopnia, w postaci nagród rzeczowych o wartości nagrody 1.000,00 zł (słownie: tysiąc 00/100 złotych).

3. Podpisanie formularza odbioru nagrody stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, będzie równoznaczne z zaakceptowaniem warunku określonego w ust. 3 poniżej.

4. W związku z obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przyznanych nagród związanych z Konkursem, Organizator uiści w/w podatek, tj. równowartość 11,11% wartości nagrody przypadającej poszczególnemu Laureatowi.

5. Laureatom nie przysługuje prawo do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

6. Organizator jest zobowiązany do weryfikacji danych osobowych oraz wydania nagród Laureatom.

7. Laureat Konkursu, otrzyma należną Nagrodę, pod warunkiem, że spełni wymagania i postanowienia określone niniejszym Regulaminem. W celu uniknięcia wątpliwości, każdemu z zwycięskich zespołów przysługuje nagroda danego stopnia (tj. dla zwycięzców nagrody rzeczowe stopnia I), która zostanie przekazana Zespołowi. Rozdział nagrody pomiędzy członków Zespołu nie leży w gestii Organizatora.

8. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osobę trzecią.

9. Laureatowi nie przysługuje prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę.

 

VII. BEZPIECZEŃSTWO

1. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowany jest Konkurs.

2. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do przestrzegania elementarnych zasad współżycia społecznego i poszanowania mienia Organizatora.

3. Zabrania się wnoszenia i posiadania przez Uczestników broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

4. Uczestnik odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody na obiekcie Konkursu.

5. Organizator zawiadamia, że program konkursu zakłada wykonywanie przez Uczestników czynności o dużej intensywności i natężeniu.

6. Uczestnik stwierdza, że nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych, aby mógł uczestniczyć w konkursie. Wyłącza się odpowiedzialność Organizatora z tego tytułu.

7. Uczestnik powinien rozsądnie ocenić i w razie wątpliwości skonsultować z lekarzem, czy jego stan zdrowia pozwala na udział w Konkursie.

 

VIII. PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach udziału w Konkursie, każdy Uczestnik z osobna a także każdy Zespół jako twórca dzieła współautorskiego nierozłącznego, udziela Organizatorowi nieodpłatnej, wyłącznej, przenoszalnej licencji na korzystanie z utworów powstałych w związku z udziałem w Konkursie, t. j. Projektów, bezterminowo, na obszarze terytorium Polski i z uwzględnieniem ponadgranicznego charakteru Internetu, na wszystkich znanych w chwili przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu polach eksploatacji, które w szczególności obejmują:

 • Przekazanie pełnego kodu źródłowego do stworzonego Projektu (jeżeli taki powstanie),
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Projektów – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Projektów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Projekty utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 • w zakresie rozpowszechniania Projektów w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności w Internecie);
 • w zakresie zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich do modyfikacji Projektów - dokonywanie przez Organizatora wszelkich modyfikacji Projektów i wykorzystywanie w dowolny sposób tak utworzonych ich modyfikacji oraz zezwalanie na: (i) dokonywanie wszelkich modyfikacji przez osoby trzecie i (ii) wykorzystywanie w dowolny sposób tak utworzonych ich modyfikacji.

2. Każdy Uczestnik oświadcza w imieniu własnym oraz Zespołu, że jest wyłącznym współtwórcą Projektu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05), że Projekt przez niego zgłoszony jest wolny od wad prawnych w szczególności, że posiada pełnię praw autorskich i ma prawo do udzielania licencji na warunkach określonych w ust. 1 oraz oświadcza, że ponosi wszelką i całkowitą odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z Projektów nie będzie naruszało praw, a w szczególności praw autorskich, osób trzecich.

3. W przypadku, gdy w związku z Konkursem dojdzie do naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub do naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby trzeciej lub naruszenia wizerunku osoby trzeciej odpowiedzialność z tytułu powyższego ponosi Uczestnik. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu w szczególności naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby trzeciej, a związanego z Projektem, Uczestnik w całości zwolni Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie i pokryje wszelkie szkody i koszty, do jakich poniesienia będzie zobowiązany Organizator.

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t. j. z dnia 2016.06.28) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców wydania nagród oraz wykonania obowiązków podatkowych. Przetwarzanie danych Uczestników przez Organizatora ma charakter doraźny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy. Dane zostaną niezwłocznie usunięte po zrealizowaniu ww. celów.

5. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

6. Udostępnienie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w szczególności do otrzymania nagrody.

7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

8. Organizator przewiduje rozpowszechnianie wizerunków Uczestników (fotografii, nagrań audio lub audio-wideo) sporządzonych w trakcie Konkursu w celu informacji i promocji Konkursu oraz działalności Organizatora. Uczestnik poprzez udział w Konkursie udziela zezwolenia na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach obejmujących fotografie, nagrania audio oraz audio-video w celach promocyjnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

9. Administratorem danych osobowych o Uczestnikach jest Organizator, w celu zgłoszenia chęci usunięcia/modyfikacji danych należy kontaktować się z Wojciech Bachta, wojtek@startuppodbeskidzie.pl

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz pozostałych terminów.

3. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.

4. W przypadku Uczestników Konkursu, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, wszelkich oświadczeń woli dotyczących spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Uczestnik za pisemną zgodą jego przedstawiciela ustawowego.

5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Konkursie lub w wyniku i w związku z przyznaniem bądź nieprzyznaniem nagrody.

6. Organizator nie gwarantuje, że strony sieci internetowych będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet oraz za przypadki udziału w Konkursie osób nieuprawnionych.

7. Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne. Organizator w szczególności jest uprawniony w związku z ewentualnymi wątpliwościami przedstawianymi przez Uczestników do publikowania wyjaśnień co do postanowień Regulaminu na stronie internetowej pod adresem www.codeinbb.com Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Uczestnicy wyrażają na powyższe zgodę, chyba że w terminie 2 dni roboczych od opublikowania stosownej informacji na stronie internetowej Organizatora złożą oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie (w przypadku przesłania skanu oświadczenia na adres e-mail Organizatora termin uznaje się za zachowany w przypadku nadania w tym terminie oświadczenia w oryginale pocztą).

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu.

10. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

11. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny